Viewing posts categorised under: %ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b8%cf%89%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%83

Μισθώσεις και Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων – ΕΝ.Φ.Ι.Α.

SpitiΣύμφωνα με τα επίσημα Πρακτικά της ΝΘ’, 21 Δεκεμβρίου 2013 Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το σχέδιο νόμου “Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις” προβλέπεται ότι:

Είναι απαράδεκτη η συζήτηση εμπράγματης αγωγής ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ενώπιον δικαστηρίου ή δημόσιας αρχής από υπόχρεο στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. επί ακινήτου, αν δεν προσκομισθεί μέχρι τη συζήτησή της, κατά περίπτωση, το πιστοποιητικό των παραγράφων 1 ή 3 του άρθρου αυτού.

Στην πράξη εμποδίζεται ο εκμισθωτής ακινήτου, στον οποίο δεν καταβάλλονται τα μισθώματα, να εξώσει ή ακόμα ίσως και να διεκδικήσει  τα μισθώματα, αν δεν καταβάλλει πρώτα τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.. Κατά συνέπεια ο μισθωτής θα παραμένει στο μίσθιο χωρίς να καταβάλει μίσθωμα εφόσον ο ιδιοκτήτης – εκμισθωτής αδυνατεί να καταβάλλει το φόρο. Η αδυναμία καταβολής του φόρου μπορεί βεβαίως να σχετίζεται με την μη καταβολή των μισθωμάτων και συνεπώς η ασυνέπεια του μισθωτή αφενός δύναται να κάνει τον εκμισθωτή φορολογικό παραβάτη, αφετέρου να τον εμποδίζει είτε να τον εξώσει είτε ακόμα και να τον καταδικάσει να του καταβάλλει τα οφειλόμενα μισθώματα.

Στο παρελθόν, άλλη παρεμφερής, δικονομικού χαρακτήρα, διάταξη έχει κηρυχθεί ως αντισυνταγματική, πλην όμως φαίνεται ότι το Υπουργείο νομοθετεί με σκεπτικό καθαρά εισπρακτικού χαρακτήρα, μη λαμβάνοντας υπόψη τόσο το ουσιαστικό δίκαιο όσο και την ίδια την έννοια της δικαιοσύνης.

Ειδικά στην παρούσα περίπτωση, η διάταξη θα εμποδίζει τους πολίτες στη διεκπεραίωση της υπόθεσής τους με κάθε Δημόσια αλλά και με τη Δικαστική Αρχή ( π.χ. για την κατάθεση προσφυγών, ενστάσεων, αιτήσεων, αγωγών) σχετικά με τα ακίνητά τους,  όπως ενδεικτικά,  με την Πολεοδομία, με το Δασαρχείο, με τις Δ.Ο.Υ.,  με το Κτηματολόγιο, και τα δικαστήρια.

Στην ακραία  ερμηνεία της, η διάταξη θα εμποδίζει και κάθε ενέργεια προς εταιρείες Κοινής Ωφέλειας, Ασφαλιστικά Ταμεία  κλπ.

Αναμένουμε τις εγκυκλίους για να ενημερωθούμε με ποιο τρόπο θα εφαρμοστεί η νέα αυτή διάταξη.

Απόδοση ακινήτου από μισθωτή που δυστροπεί

Η έξωση δεν αποτελεί πλέον μία πολυδάπανη και χρονοβόρα διαδικασία. Με νομοθετική ρύθμιση που τέθηκε σε ισχύ από τον περασμένο Απρίλιο οι ιδιοκτήτες δύνανται να απαλλαγούν από τους ασυνεπείς ενοικιαστές και να εισπράξουν τα οφειλόμενα σε διάστημα μόλις περίπου 50 ημερών από την κίνηση της διαδικασίας.

Ειδικότερα, απαιτείται:

  • Εξώδικη όχληση, 15 ημέρες πριν από την υποβολή της αίτησης διαταγής απόδοσης.
  • Υποβολή αίτησης για έκδοση διαταγής απόδοσης χρήσης του μισθίου, στην οποία ο νόμος δίνει τη δυνατότητα να σωρεύσουμε και αίτημα καταβολής οφειλομένων μισθωμάτων, κοινοχρήστων δαπανών και οφειλών προερχόμενων από ανεξόφλητους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΚΟ).
  • Επίδοση της διαταγής απόδοσης μία και μόνο φορά.
  • Η διαταγή απόδοσης αποτελεί εκτελεστό τίτλο (απόγραφο), από την στιγμή της έκδοσης της και συνεπώς με την πάροδο της εικοσαήμερης προθεσμίας αρχόμενης από την επίδοση της μπορούμε πλέον να προβούμε σε εκτέλεση (αλλαγή κλειδαριάς κλπ), παρουσία του δικαστικού επιμελητή, του ιδιοκτήτη και του αστυνομικού οργάνου.

Επισημάνσεις

  • Αναφορικά με τα πράγματα που ενδεχομένως έχει εγκαταλείψει ο ενοικιαστής στο μίσθιο ισχύει ότι ο ιδιοκτήτης παραμένει υπεύθυνος για τα αντικείμενα αυτά. Στην περίπτωση αυτή, ο ιδιοκτήτης εάν γνωρίζει την νέα διεύθυνση του πρώην ενοικιαστή οφείλει να του κοινοποιήσει εξώδικη πρόσκληση παραλαβής των αντικειμένων, ειδάλλως εφόσον ο ενοικιαστής δεν ανταποκριθεί, τα αντικείμενα θα πωληθούν μέσω πλειστηριασμού. Σημαντικό της νέας νομοθετικής ρύθμισης είναι ότι η ευθύνη αυτή του ιδιοκτήτη παραγράφεται μετά την πάροδο εξαμήνου από την ημέρα αποβολής του ενοικιαστή.
  • Όσον αφορά την φορολόγηση των ανείσπρακτων μισθωμάτων, ο ιδιοκτήτης δύναται είτε να τα εκχωρήσει προς το Ελληνικό Δημόσιο πριν την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (- εφόσον η εκχώρηση γίνει μετά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας, υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής των χρημάτων από το Ελληνικό Δημόσιο), είτε να τα δηλώσει κανονικά στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος, οπότε θα φορολογηθεί με κανονικά τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές.

Κατηγορίες