Μη καταβολή δεδουλευμένων

Ενόψει της δεινής οικονομικής συγκυρίας, η μη καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών στους εργαζομένους συναντάται όλο και συχνότερα. Η τακτική αυτή δε συνιστάται ως εξοικονόμηση πόρων, διότι στην περίπτωση αυτή ο εργαζόμενος δεν μένει απροστάτευτος, αλλά έχει τις εξής δυνατότητες :

  • Να ασκήσει το δικαίωμα της επίσχεσης εργασίας, είτε προφορικά είτε εγγράφως. Συνίσταται η έγγραφη δήλωση προς άρση κάθε είδους αμφιβολίας σχετικά με την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος (- κατά την διάρκεια της επίσχεσης εργασίας, ο εργαζόμενος δικαιούται επίδομα επίσχεσης από τον ΟΑΕΔ -).
  • Να ασκήσει αγωγή καταβολής δεδουλευμένων στο αρμόδιο Δικαστήριο.
  • Να υποβάλλει σχετική καταγγελία στην αρμόδια κατά τόπον Επιθεώρηση Εργασίας.
  • Στην περίπτωση που η μη καταβολή δεδουλευμένων γίνεται δολίως προς εξαναγκασμό του εργαζόμενου σε παραίτηση, αυτή συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή και  ο εργαζόμενος δύναται να τη θεωρήσει ως άτακτη από την πλευρά του εργοδότη καταγγελία  της σύμβασης εργασίας και να αποχωρήσει αξιώνοντας την νόμιμη αποζημίωση.

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Η μη καταβολή των δεδουλευμένων συνιστά και ποινικό αδίκημα, με συνέπεια ο εργοδότης να υπέχει και ποινική ευθύνη και να δύναται να κινηθεί εις βάρος του η διαδικασία του αυτοφώρου σε περίπτωση υποβολής μηνυτήριας αναφοράς είτε από τον εργαζόμενο είτε από την Επιθεώρηση Εργασίας.

Κατηγορίες